Перейти до основного вмісту
  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Навчально-методична робота є важливою складовою освітнього процесу і спрямована на підвищення соціально-гуманітарної, економічної, природничо-математичної та професійної підготовки здобувачів вищої освіти на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації й методів навчання. Навчально-методична робота передбачає здійснення комплексу заходів для забезпечення якості підготовки фахівців відповідно до державних стандартів вищої освіти.

1.2. Навчально-методична робота кафедри охоплює всі види методичної роботи й узгоджується з основними напрямами роботи кафедри. Вона спрямована на удосконалення викладання навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою, оптимізацію й інтенсифікацію освітнього процесу, покращення його методичного забезпечення, підвищення педагогічної кваліфікації професорсько-викладацького складу.

1.3. Об’єктом навчально-методичної роботи випускової кафедри, окрім забезпечення належного рівня фахової підготовки здобувачів вищої освіти згідно з робочим навчальним планом, є загальні питання організації освітнього процесу та пов’язана з цим координація діяльності інших кафедр факультетів / інститутів та університету.

1.4. Загальне керівництво навчально-методичною роботою на кафедрі та контроль за її проведенням здійснює завідувач кафедри, а безпосереднє керівництво – заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи, призначений завідувачем кафедри з-поміж найбільш досвідчених викладачів. Координацію навчально-методичної роботи кафедр факультетів / інститутів здійснює науково-методична рада факультету / інституту, а загальноуніверситетських проблем – науково-методична рада університету та вчена рада університету.

1.5. Навчально-методична робота є обов’язковою складовою професійної діяльності кожного викладача. Заплановані види навчально-методичної роботи вносяться до індивідуального плану викладача і виконуються ним у межах робочого дня. Викладач періодично звітує на засіданні кафедри про виконану навчально-методичну роботу. Обсяг та якість її виконання враховуються при обранні викладача за конкурсом (або при продовженні трудового договору) на новий термін.

 

  1. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ НА КАФЕДРІ

2.1. Перелік документів, що регламентують та висвітлюють навчально-методичну роботу кафедри:

 

Закон України «Про вищу освіту»; державні стандарти освіти; положення, директивні та інструктивні матеріали (накази та інструктивні листи Міністерства освіти і науки України, накази ректора університету, розпорядження декана факультету / директора інституту, рішення та інструктивні листи науково-методичної ради університету); план навчально-методичної роботи кафедри на поточний навчальний рік; звіт про навчально-методичну роботу кафедри; план проведення навчально-методичних семінарів кафедри; протоколи навчально-методичних семінарів кафедри.

2.2. Навчально-методична діяльність кафедри полягає у проведенні навчальної та організаційно-методичної роботи викладачів кафедри та обговоренні результатів під час навчально-методичних семінарів. Навчально-методичні семінари кафедри проводяться не рідше 2 разів на семестр.

2.3. Безпосереднє керівництво навчально-методичною роботою на кафедрі здійснює заступник завідувача кафедри, який складає план навчально-методичної роботи кафедри, здійснює контроль за веденням навчально-методичної документації членами кафедри, складає звіт про виконану навчально-методичну роботу.

2.4. План навчально-методичної роботи є складовою плану роботи кафедри, затвердженого завідувачем кафедри. Питання про виконання плану обговорюються не рідше одного разу на рік на засіданні кафедри.

 

  1. ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ НА КАФЕДРІ

Відповідно до п.п. 1.2 та 1.3 цього Положення навчально-методична діяльність кафедри охоплює такі напрями:

3.1. Організація освітнього процесу:

3.1.1. Моніторинг якості освітнього процесу всіх форм навчання, аналіз рівня викладання дисциплін та якості навчальних досягнень здобувачів освіти.

3.1.2. Розробка та поповнення комплексів навчально-методичного забезпечення з дисциплін, викладання яких забезпечують члени кафедри.

3.1.3. Аналіз якості надання освітніх послуг та рівня підготовки фахівців з урахуванням відгуків роботодавців.

3.1.4. Розробка навчальних планів, освітньо-наукових / освітньо-професійних програм.

3.1.5. Впровадження інноваційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес.

3.1.6. Розробка програм виробничих практик, методичних рекомендацій щодо їх проведення, індивідуальних завдань.

3.1.7. Розробка тематики курсових і випускних кваліфікаційних робіт та методичних рекомендацій щодо їх виконання.

3.2. Вибір і впровадження методів та засобів навчання:

3.2.1. Вивчення, аналіз, розробка та впровадження в практику роботи кафедри інтерактивних методів навчання та сучасних підходів до викладання навчальних дисциплін, спрямованих на формування професійної компетентності майбутніх фахівців, підвищення навчально-методичного рівня освітнього процесу, його інтенсифікацію, підвищення рівня навчальних досягнень здобувачів освіти, ефективності викладання дисциплін через використання інноваційних педагогічних технологій.

3.2.2. Вивчення та впровадження інноваційних форм і методів в освітній процес, активізація процесу професійної підготовки майбутніх фахівців.

3.2.3. Допомога досвідчених членів кафедри при підготовці лекційних курсів молодими викладачами.

3.2.4. Розробка та впровадження сучасних методик контролю якості знань здобувачів вищої освіти із навчальних дисциплін кафедри.

3.2.5. Аналіз забезпечення науковою бібліотекою університету

навчальних дисциплін підручниками, навчальними посібниками, методичними рекомендаціями, довідниками.

3.2.6. Планування та контроль підготовки й видання монографій, навчальної та методичної літератури.

3.2.7. Рецензування, обговорення рукописів монографій, підручників, навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій тощо, визначення їхнього наукового рівня і доцільності видання.

3.2.8. Аналіз стану лабораторної бази кафедри та контроль за ефективним її використанням в освітньому процесі.

3.2.9. Внесення пропозицій до розвитку навчально-лабораторної бази кафедри, забезпечення сучасними ПЕОМ та програмними продуктами, технічними засобами навчання та наочним обладнанням.

3.2.10. Вивчення досвіду інших кафедр університету та закладів вищої освіти щодо впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у практику.

3.3. Підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників:

3.3.1. Планування, затвердження програм підвищення кваліфікації викладачів кафедри, контроль за виконанням планів та оцінка отриманих результатів.

3.3.2. Аналіз рівня професійної підготовки викладачів до проведення різних форм занять згідно нормативної документації.

3.3.3. Проведення та обговорення відкритих лекцій.

3.3.4. Обговорення результатів відвідування занять завідувачем та членами кафедри.

3.3.5. Допомога викладачам-стажистам у проведенні занять та обговорення їх на засіданні кафедри.

3.3.6. Планування та проведення кафедрального навчально-методичного семінару, участь у факультетських / інститутських та університетських науково-методичних семінарах та конференціях.

3.3.7. Вивчення міжнародного досвіду підготовки фахівців за профілем кафедри.

3.4. Організація самостійної роботи здобувачів вищої освіти:

3.4.1. Розробка методики організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти різних форм навчання.

3.4.2. Нормування об’єму самостійної роботи з урахуванням загального бюджету часу, встановленого робочим навчальним планом.

3.4.3. Аналіз доцільності використання різних форм та методів контролю за самостійною роботою здобувачів вищої освіти та розробка рекомендацій щодо удосконалення їх.

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності