Перейти до основного вмісту

В 1954 р. на базі кафедри електронно-іонних процесів (яка в свою чергу була створена 1949 року) було відкрито першу в Україні кафедру фізики напівпровідників, яку очолив професор А. Г. Самойлович, а з 1956 р. до 1971 р. нею керував проф. К. Д. Товстюк. З 1971 р. до 1996 р. кафедрою завідував проф. М. П. Гавалешко, а з 1996 р. до 2009 р. кафедра працювала під керівництвом професора П. М. Горлея. З 2009 р. по 2020 р. кафедру очолював професор П. Д. Мар’янчук. З 2021 р. кафедрою завідує д.ф.-м.н., проф. Е. В. Майструк.

К. Товстюк і аспірант М. Гавалешко 60 рр. ХХ сторіччя
К. Товстюк і аспірант М. Гавалешко 60 рр. ХХ сторіччя

Для забезпечення фахівцями створених наприкінці 60-х років у Чернівцях заводів електронної промисловості «Кварц», «Гравітон», «Вимірювач», «Електронмаш» у 1968 р. кафедра була поділена на дві: напівпровідникових матеріалів (сучасна кафедра електроніки і енергетики) і напівпровідникової мікроелектроніки. Кафедри знову були об’єднані у 2020 р.

З 1968 р. по 1971 кафедру мікроелектроніки після її створення очолював доц. П. А. Коцюмаха, з 1971 р. по 2004 р. кафедрою мікроелектроніки керував професор, заслужений діяч науки і техніки І. М. Раренко. У 2004 р. кафедра була перейменована на кафедру фізики напівпровідників і наноструктур. З цього часу і до 2016 року кафедру очолював професор А. Й. Савчук. З 2016 року і до ліквідації кафедри у 2020 році нею керував доцент В. М. Стребежев.

Сучасна назва цього науково-освітнього осередку – кафедра електроніки і енергетики. Тут інтенсивно проводилися дослідження в галузі багатоелектронної теорії напівпровідників на зразок германію, інтерметалевих напівпровідників, вивчались нові напівпровідникові матеріали, з'ясовувались особливості їх енергетичної структури, природи хімічного зв'язку, механізмів розсіювання. На високому рівні поставлені вимірювання магнітної сприйнятливості напівпровідників та її анізотропії (М. П. Гавалешко, Є. І. Слинько, А. В. Савицький). У 1958–1966 рр. на кафедрі навчались 11 аспірантів, які упродовж 1963–1966 рр. захистили кандидатські дисертації (І. В. Потикевич, М. П. Гавалешко, А. В. Савицький, Я. С. Буджак, Й. М. Стахіра, Д. М. Берча, М. В. Тарнавська, П. М. Старик, П. І. Воронюк, О. М. Борець, Н. С. Якимова та ін.).

М.П. Гавалешко і його учні: Фрасуняк В.М., Савчук А.Й., Радевия Я.І й Хомяк В.В.
М.П. Гавалешко і його учні: Фрасуняк В.М., Савчук А.Й., Радевия Я.І й Хомяк В.В. 70 рр ХХ сторіччя

Найважливішими науковими результатами кафедри електроніки і енергетики варто вважати: відкриття парамагнетизму електронного газу у вузькозонних напівпровідниках (М. П. Гавалешко, К. Д. Товстюк); встановлення наявності та вивчення домішкових і власних дефектів у кристалах АIIВVI (А. В. Савицький, К. Д. Товстюк, В. В. Матлак, Є. С. Никонюк, О. А. Парфенюк); встановлення на основі досліджень магнітної сприйнятливості напівмагнітних напівпровідникових твердих розчинів на основі АIIВVI природи кластерів і механізмів перетворень в кластерній та дефектній підсистемах кристалів в процесі їх термообробки та виявлення особливостей кінетичних властивостей цих кристалів обумовлених взаємодією носіїв заряду з кластерною підсистемою і зміною непараболічності зонного спектру при зміні складу твердого розчину і температури (П. Д. Мар’янчук, Е. В. Майструк); започаткування нового напрямку дешевої та екологічно чистої електроніки на основі концепту «олівець-на-напівпровіднику», який передбачає дуже просту та дешеву технологію виготовлення фоточутливих гетеропереходів типу діода Шотткі та гнучких фотодетекторів шляхом безпосереднього рисування або перенесення графітових плівок на поверхні напівпровідникових підкладок (П. Д. Мар’янчук, В. В. Брус); одержання та дослідження планарних і наноструктурованих гетеропереходів та діодів Шотткі шляхом напилення тонких плівок металів, їх оксидів і нітридів та графіту на напівпровідникові кристали (з гладкою та модифікованою поверхнею) (П. Д. Мар’янчук, М. М. Солован). У 1984–2008 рр. на кафедрі підготовлено 10 докторів (М. П. Гавалешко, А. В. Савицький, П. М. Старик, П. М. Горлей, А. Й. Савчук, Д. М. Заячук, Г. Г. Грушка, С. Ю. Паранчич, П. Д. Мар’янчук, О. А. Парфенюк) і 30 кандидатів наук.

Колектив кафедри електроніки і енергетики, 2010 р.
Колектив кафедри електроніки і енергетики, 2010 р.

Паралельно на кафедрі мікроелектроніки проводились дослідження зі створення радіаційностійкої мікроелектроніки. На основі нових технологій вирощування напівпровідникових кристалів та одержання гетероструктур на їх основі при польовій та лазерній обробці поверхні проведено розробку високоефективних приладів мікрофотоелектроніки, ІЧ-техніки (І.М. Раренко, Б. Грицюк, Є. Косенков, Я. Кушнір, А. Ащеулов, С. Куліковська, Р. Плашенков та ін.). Наукова продукція цієї кафедри складає понад 900 друкованих праць і 58 свідоцтв на винаходи. 6 співробітників кафедри є лауреатами Державних та іменних премій (І. Раренко, А. Ащеулов, Б. Грицюк, С. Куліковська, Є. Косенков, Р. Плашенков). За час існування кафедра випустила понад 900 фахівців зі спеціальності "Мікроелектроніка та напівпровідникові прилади"

Починаючи з 2012 р. на кафедрах електроніки і енергетики і фізики напівпровідників і наноструктур були ліцензовані та акредитовані спеціальності: 171 Електроніка, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 153 Мікро- та наносистемна техніка.

Кафедра електроніки і енергетики підтримує плідні наукові контакти з провідними навчальними закладами та науковими інститутами США, Німеччини, Італії, Швеції, Польщі, Чехії. Випускники кафедри успішно стажуються та працюють за кордоном: Каліфорнійський університет Санта Барбари (Санта Барбара, США), Інститут кремнієвої фотовольтаїки Берлінського центру матеріалів і енергії імені Гельмгольца (Берлін, Німеччина), Університет штату Массачусетс Лоуелл (Лоуелл, США), Туринський політехнічний університет (Турин, Італія), Лундський університет (Лунд, Швеція), Карлів університет та Політехнічний інститут (Прага, Чехія), університет м. Гент (Бельгія), де проводиться активна міжнародна співпраця в спільних науково-дослідних роботах, в організації міжнародних конференцій.

Оригінальність розроблених методик дослідження і технології вирощування кристалів і плівок та виготовлення гетероструктур захищена близько 100 патентами та авторськими свідоцтвами. За 60 років на кафедрі електроніки і енергетики підготовлено понад 2000 висококваліфікованих фахівців, серед яких 20 докторів і понад 100 кандидатів наук. Тепер викладачами кафедри є 3 доктори наук, професор, Е. В. Майструк, доцент М.М. Солован, асистент О.М. Сльотов та 11 кандидатів наук, серед навчально-допоміжного персоналу – 2 кандидати наук; співробітниками наукового сектору кафедри є 1 кандидат наук.

На кафедрі продовжує функціонувати наукова школа у галузі фізики напівпровідників і напівпровідникових приладів започаткована Заслуженим діячем науки і техніки України доктором фіз.-мат. наук, професором А. Г. Самойловичем, розвинута і розширена його учнем доктором фіз.-мат. наук, професором, член-кореспондентом Академії наук України К. Д. Товстюком, спрямована в експериментальне русло доктором фіз.-мат. наук, Почесним професором ЧНУ, професором М. П. Гавалешком (аспірантом К. Д. Товстюка). Під керівництвом цих видатних учених захищено десятки кандидатських і докторських дисертацій. Одним із учнів М. П. Гавалешка був доктор фіз.-мат. наук, професор П. Д. Мар’янчук, який продовжував зі своїми учнями традиційні для кафедри і її наукової школи дослідження кристалів та тонких плівок звичайних і напівмагнітних халькогенідних напівпровідників та оксидів металів, технологічних умови виготовлення на їх основі гетероструктур – приладів електроніки і сонячної енергетики. За цією науковою тематикою за останні роки під керівництвом проф. Мар’янчука П.Д. захистили кандидатські дисертації та стали викладачами кафедри: доктор фіз.- мат. наук, професор Майструк Е.В, кандидат фіз.-мат. наук, доцент Козярський Д.П., кандидат фіз.-мат. наук, доцент Андрущак Г.О., кандидат фіз.- мат. наук, доцент Козярський І.П., кандидат технічних наук, асистент Мостовий А.І., доктор фіз.- мат. наук, доцент Солован М.М., кандидат фіз.-мат. наук, асистент Ковалюк Т.Т., кандидат фіз.-мат. наук, асистент Пархоменко Г.П.

Отже, наукова школа, яка існує на кафедрі електроніки і енергетики і визнана українським та світовим науковим співтовариством, продовжує своє функціонування та демонструє нові наукові здобутки.

кафедра електроніки і енргетики 2016

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності